การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนเอง

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกด้าน

สถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

สถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ต่างๆของชุมชน

ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานศึกษา

สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และต่อเนื่อง

สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

สถานศึกษาได้รับสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านงานอนามัย ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการศึกษา