แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกหรือแผนการจัดหาวัสดุ.pdf