ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1036100320

รหัส Smis 8 หลัก : 36010231

รหัส Obec 6 หลัก : 100320

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองไฮใต้

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : nonghaitai

ที่อยู่ : 384 หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮใต้

ตำบล : หนองบัวแดง

อำเภอ : หนองบัวแดง

จังหวัด : ชัยภูมิ

รหัสไปรษณีย์ : 36210

โทรศัพท์ : 063-4165179

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2502

อีเมล์ : Pewpuen.lyo@gmail.com

เว็บไซต์ : https://nht.chaiyaphum1.go.th/

Facebook : www.facebook.com/BannonghaitaiSchool/

กลุ่มโรงเรียน : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวแดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองบัวแดง

ะยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ : 54 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 3 กม.

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ ตั้งอยู่ที่ 384 หมู่ 8 บ้านหนองไฮใต้ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

จัดการศึกษา 2 ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา

มีเขตพื้นที่บริการการศึกษา 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองไฮใต้และบ้านหนองไฮใพัฒนา

มีเนื้อที่ทั้งหมด 28 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ห่างจากตัวอำเภอหนองบัวแดง 2 กิโลเมตร

ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคารแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนสูง 4 (ห้องเรียน) ชั้นบน 4 ห้องเรียน ชั้นล่าง กั้นเพิ่มเติม 2 ห้อง เพื่อรองรับการจัดชั้นเร่ยน และอาคารอนุบาลแบบห้องโถง ขนาด 3 ห้องเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน


โรงเรียน คือ แหล่งศึกษา พัฒนาคุณธรรม

คติพจน์ของโรงเรียน


นตฺถิปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงตามหลักธรรมมาภิบาล

ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

ใช้เทคโนโลยีเป็น มุ่งเน้นกระบวนการคิด

ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พันธกิจ

   1. จัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ ระดับก่อนประถมและประถมศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

   2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

   3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต

   4. พัฒนาหลักสูตร ปรับกระบวนการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด

   5. ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

   6. สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

   7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสื่อสาร

   8. จัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

   9. พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

   1. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

   2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

   3. ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

   4. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด

   5. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

   6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

   7. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสื่อสาร

   8. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า

   9. โรงเรียนมีสถานที่ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้