บุคลากร

นายเฉลียว ผิวเผื่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

นางมาลินี พุทธโอวาท

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญลิกา ชูสกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ์ หิรัญคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายภาคิน ทองรัศมี

ครูชำนาญการ

นายบัญชา ผ่ายภูเขียว

ครู

นางสาวรุ่งนภา ดาปาน

ครู

นางสาวนิภาพร พรประสิทธ์

ครูผู้ช่วย

นายธวัชชัย โพธิ์แสง

ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชฎา พูลสำลี

ครูผู้ช่ว

นางสาวธนาภรณ์ เจียมชัยภูมิ

พนักงานราชการ

นางสาวปวีณา อารีวงษ์

บุคลากรวิทยาศาสตร์

นางสาวเพียงเพ็ญ เพชรวิเศษ

ครูอัตราจ้าง

นายกงศิล เลิศวิลัย

นักการภารโรง