ข้อมูลผู้บริหาร


นายเฉลียว ผิวเผื่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้

โทรศัพท์ : 063 416 5179

Email : pewpuen.lyo@gmail.com