เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

หมู่ 8 บ้านหนองไฮใต้ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

หมู่ 17 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ