ชั้นอนุบาล 1

นางสาวเพียงเพ็ญ เพชรวิเศษ

ชั้นอนุบาล 2

นางสาวรุ่งนภา ดาปาน

ชั้นอนุบาล 3

นางสาวธนาภรณ์ เจียมชัยภูมิ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางมาลินี พุทธโอวาท

นางสาวรัชฎา พูลสำลี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิภาพร พรประสิทธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางกัญลิกา ชูสกุล

นายธวัชชัย โพธิ์แสง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายภาคิน ทองรัศมี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายประสิทธิ์ หิรัญคำ

นางสาวปวีณา อารีวงษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ช่องรายการ