ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้